ولایت فقیه ( مبانی و دیدگاه)

ولایت و محجوریت/ محمد جواد ارسطا

مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است‏بپردازد. بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که مى‏توان حکومت‏اسلامى مبسوط الید...

ولایت مطلقه فقیه/ سید احمد حسینی

از نخستین دوره هاى تدوین فقه کلاسیک شیعه، موضوع واگذارى ولایت از سوى امامان معصوم(ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهاى علمى بوده است.
با طرح ولایت مطلقه فقیه از سوى امام و به بار نشستن این اندیشه سیاسى در ایران...

ولایـت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیة اللّه خویى / محمد هادی معرفت

ادر دوران غـیـبـت کـه از رهبرى مستقیم امام معصوم محروم شده ایم ، ضرورت ایجاب مى کند تا کـسـانـى ـ که شایستگى دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، ورهبرى دینى سیاسى همچنان برپا بـاشـد.
ایـن ویژگى ، مکتب تشیع را از دیگر مکاتب اسلامى جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه ، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد.البته قلمرو ولایت فقیه ـ از دیدگاه فقها ـ به گستردگى ولایت کبراى امامام معصوم ...

وحدت و تعدد در ولایت سیاسى/ مجموعه آثار صاحب نظران در کنگره

حاکمیت ولى فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او مى‏تواند براى بازکردن بن بست‏ها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون...

ولایت فقیه در صحیحه زراره/ سید علی شفیعی

بیش از بیست سال است که اصل ولایت فقیه رسماً و عملاً بر کشور اسلامى ایران سایه افکنده و این عقیده و عملکرد از دیرزمان میان افراد شیعه (مقلدان و عامه مردم) مطرح و معمول بود و کاشف از این حقیقت قطعى است که مسأله ولایت فقیه پیشینه اى بس طولانى و ریشه اى عمیق در فقه شیعه است . با اینکه در باره مسأله ولایت فقیه تحقیقات فراوان انجام گرفته، کتابها و مقالات گوناگون انتشار یافته، سخنرانى ها و کلاسها ی برگزار شده است، با این حال، هنوز ما شاهد پرسشهاى جدید، و ابهامها، ایرادها...

ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى/محمد صادق مزینانی

فقهاى شیعه، به مناسبتهاى گوناگون، در کتابهاى فقهى خود، در روزگار غیبت، که دسترسى به معصوم نیست، جانشینى فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
شاید برخى از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهاى خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصارى، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جاى دارد. امّا ...

ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى / محمد شفیعی فر

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که با مسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی ...

ولایت حاکم بر ممتنع/محسن اسماعیلی

عموم واژه شناسان، «حکم» را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز بر همان اساس معنا می کنند.آن چه مورد بحث واقع شده محدوده این ولایت و سعه یا ضیق آن است که در نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و برخی دیگر آن را در برخی مرزها محدود ساخته اند. اما به هر حال و بنا بر هر دو قول ...

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط / احمد مبلغی

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آناستنباط از هماورد عواملى چند در یک‏فرایند ذهنى و کنکاشاندیشه اى پدید می آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى‏کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى‏سازد. سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى‏کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر ...

مفهوم ولایتِ فقهى / مصطفی جعفر پیشه

برخى ولایت را همان قیمومت پنداشتند و گروهى ولایت فقهى را منحصر به ولایت موجود در«کتاب الحجر» دانستند و از این رو شبهاتى را متوجه ولایت فقیه دانستند، در حالى که اشکال بر نظریه نبوده است بلکه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته که از مفهوم ولایت...