logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

آیا غسل جنابت برای دختران هنگامی که دچار احساسات می شوند غسل جنابت‏واجب میشود یا نه

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول، ب ) خروج منی.البته هر مایعی که از زنان خارج شود، منی نیست. تنها ترشحاتی که در اوجلذت جنسی خارج میگردد، حکم منی را دارد.گاهی پس از بازی و شوخیهایی که به تحریک غریزه جنسی انجام گرفتهو موجب احساس خوشایندی و لذت جنسی میگردد. مایع سفید رنگیخارج می شود، که آن مایع گر چه از روی شهوت و احساس لذت خارجشده، ولی مادامی که علائم منی را نداشته باشد (مذی) نامیده میشود وپاک است و هیچ یک از احکام منی بر آن مترتب نمیشود. علائم منیعبارتند از:1- مایعی که خارج میشود از روی شهوت و همراه با ارضا کامل باشد.2- با فشار و جستن بیرون میریزد.3- بدن پس از آن کمی سست میشود.ودی نیز مایع لزجی است که گاهی بعد از بول بیرون میآید. و ذی مایعسفید رنگی است شبیه به مذی که گاهی پس از خروج منی دیده میشود وهر سه (مذی، ودی، وذی) پاک هستند و هیچ یک از احکام منی را ندارند.پس هر رطوبتی منی نیست و از زنان نیز همانند مردان وذی، ودی و مذیخارج میشود که پاک است و موجب جنابت نیز نمیگردد. بنابراینترشحاتی که با اندکی شهوت و خوشایندی خارج میشود پاک است وغسل ندارد ولی مایعی که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارجمیشود حکم منی را دارد و موجب جنابت است. اما رطوبت‏هایی که غالباهنگام برانگیختگی جنسی خارج میشود پاک است مگر آنکه به حد(ارگاسم) برسد و بدن همراه آن سستی پیدا کند. در این جا ذکر یک قاعدهکلی نیز مفید است و آن اینکه تا زمانی که یقین به خروج منی و یا رسیدن بهآن حالت نهایی نباشد حکمجنابت جاری نمیگردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتی از بدن خارج شد ویا هیجانی در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.به هر حال اگر چنانچه یقین پیدا کردید جنب شده‏اید بایستی حتما غسلنمایید مگر اینکه یکی از مجوزات تیمم را دارا باشید.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/58385