نخستین جمهورى اسلامى

خلیفة‏الله وامیرالمؤمنین

وظایف ادارى مقام خلافت

عدل و مساوات اسلامى

روش رهبرى

اداره کشور اسلام

تقسیمات کشورى

امور مالى

اداره پلیس

امور دفترى

دستگاه عدالت

ارتش اسلام