شمارۀ 15و 16( ویژه نامه فقه)


اقتراح: مبانی معرفتی و کلامی فقه - مهدی هاوی تهرانی، ابوالقاسم علیدوست

بایسته های کنونی دین پژوهی - علی اکبر رشاد

فقه و عقل - ابوالقاسم علیدوست

فقه و عرف - سیدمحمد واسعی

فقه و ملاکات احکام - دکتر سیداحمد میرخلیلی

فقه و حقوق بین الملل - ناصر قربان نیا

فقه و قانون نگاری - احمدحاجی ده آبادی

فقه و اخلاق - عنایت الله شریفی

گستره حکم حکومتی ‌از دیدگاه‌ امام‌ خمینی - اسماعیل نعمت اللهی

عوامل پویایی فقه - سیدعلی سادات فخر

ابطال ابطال پذیری - دکتر مهدی حائری یزدی - تقریر و تدوین: دکتر عبدالله نصری

نقد مترجم: «فلاسفه بزرگ» در بوته نقد - دکتر محمد محمدرضایی

ملاحظاتی انتقادی درباره مقاله « بسط تجربه نبوی » - دکتر سیدمحمدحکاک

معرفی کتاب ( بنیاد گرایی) - بسام طیبی