شمارۀ 10و 11(ویژه نامه ملاصدرا)


نگاهی‌ کوتاه‌ به‌ سیمای‌ صدرالمتألهین - ‌علامه‌ محمدرضا مظفر.مترجم: حسین‌ روحانی‌نژاد

حکمت صدرایی ماهیت و مختصات - مصاحبه ای با استاد آیت الله جوادی آملی

مفاهیم ثانوی و امکان مابعدالطبیعه - مهدی قوام صفری

معرفت شناسی از دیدگاه حکمت متعالیه - حسن معلمی

نقد نظریه هیوم در باب منشأ تصورات - سیدمحمد حکاک

اندیشه سیاسی صدر المتألهین - محسن مهاجر

کاربرد نظریه ی حرکت اختیاری - دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی

فلسفه امامت - دکتر یحیی یثربی

آیا حرکت جوهری اشتدادی است ؟ - محسن غرویان

رحیق مختوم - آیت الله جوادی آملی

کتابشناسی ملاصدرا - علی اصغر حقدار

همایش جهانی نکوداشت صدرالمتألهین - مصاحبه با آیت الله سیدمحمد خامنه ای