شمارۀ 8و 9( روانشناسی دین)


تجربه دینی ، روانشناسی دین و الهیات - گفتگو با دکتر رالف هودـ تدوین ترجمه: دکتر احد فرامرز قراملکی

مروری کوتاه بر دیدگاه های چند تن از روانشناسان غربی در روانشناسی دین - عباس رحیمی نژاد

روانشناسی دین در جوامع مسلمین - دکتر پل جی واتسن . دکتر نیما قربانی . ترجمه پونه بناکار حقیقی

نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین - صدیقه ذاکر

تجربه دینی« سوئین برن » و اصل « زودباوری » - رضا اکبری

توکل به خدا - دکتر باقر غباری بناب

علم و فلسفه از دیدگاه علامه جعفری - دکتر عبدالله نصری

معرفی کتاب ایمان‌ و عقلانیت‌ (عقل‌ و اعتقاد به‌ خدا)