در روز عاشورا چند نفر شهید شدند؟

Submitted by modir on 2006-12-20.

}مجموع اصحابی که در روز عاشورا شهید شدند 87 نفر بود. البته به اضافه یک زن و 18 نفر از فرزندان و برادرزادگان امام حسین(ع) که جمعا 108 نفر میشوند. اما برخی دیگر از مورخان تعداد بیشتری را بر شمرده‏اند. در هرصورت تعداد دقیق روشن نیست ومورد اختلاف است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: منتهی الآمال، نفس المهموم و فرسان الهیجاء.{