logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

اگر شخصی در تعداد سجده های نمازش شک کند مثلا در هنگام سجده شک کند که در حال سجده اول است یا سجده دوم و احتمال قوی تر را به این بدهد که در حال سجده دوم می باشد آیا برای رفع شک سجده دیگری نیز باید انجام دهد.

By modir
Date: 2006-12-19

اگر مشغول تشهد یا کاری که باید بعد از سجده انجام دهید نشده‏اید، یک سجده دیگر انجام دهید و بقیه نماز را بخوانید ولی اگر این شک بعد از شروع تشهد یا عمل واجبِ دیگر، مثل رکعت بعد باشد، به شک خود اعتنا نکنید. و اگر زیاد شک میکنید و کثیرالشک هستید تا وقتی به حال معمولی برگردید به شک خود اعتنا نکنید و الا دچار وسواس میشوید. اگر احتمال قوی تر داشته اید که در حال سجده دوم هستید یعنی شما ظن دارید و در این صورت باید به دستوری که برای شک گفته شد عمل کنید؛ یعنی یک سجده دیگر انجام دهید و نماز را تمام کنید و بعدا هم بنا بر احتیاط واجب نماز را دوباره بخوانید (تحریرالوسیله، ص 362، و 378).


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/64739