logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

بستن موی پشت سر برای زنان در صورتی که زیاد جلب توجه نکند و شهوت انگیز نباشد اشکال دارد و در مورد اینکه زنانی که موهای خود را مانند کوهان شتر بالا می آورند حدیثی می باشد آیا صحیح است. اگر صحیح است حدیث مورد نظر را درج کنید. آیا اصلا نباید ذره ای از حجم مو پیدا باشد.

By modir
Date: 2006-12-19

در صورتی که جلب توجه کند و شهوت انگیز باشد اشکال دارد (استفتا از دفتر آیت الله بهجت). در منابع روایی شیعه در خصوص این مطلب روایتی یافت نشد تنها در منابع اهل سنت روایتی از پیامبر(ص) آمده است که مضمون آن این است:دو دسته اهل جهنم اند یک دسته از آنان زنانی می باشند که در آینده خواهند آمد آنان برهنه و پوشیده اند [شاید اشاره به پوشیدن لباس های بدن نما باشد] و بر سر آنان به مانند کوهان شتر می باشد که احتمالا اشاره به بافتن مو و جمع کردن آن روی سر باشد و یا گذاردن چیزی بر روی سر.در هر صورت همان گونه که گفته شد در صورتی که این عمل حالت تبرج و خودنمایی در برابر نامحرم داشته باشد اشکال دارد (مسند احمد، ج 2، ص 440 - میزان الحکمه، ج 1، ص 53 به نقل از صحیح مسلم 2128).


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/62288