logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

کفن چند تکه دارد و نام آنها چیست ؟

By modir
Date: 2006-12-19

خلعت همان کفن است و مستحب است که انسان قبل از مرگ، کفن خود را آماده کند. امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس کفنش با او باشد در خانه‏اش، او را جزء غافلین نمینویسند و هرگاه به آن کفن نگاه کند، ثواب و پاداش دارد». قطعات کفن: 1ـ عمامه برای مردان، 2ـ مقنعه برای زنان، 3ـ پارچه‏ای برای زنان، 4ـ ران پیچ (پارچه‏ای برای پیچاندن ران‏ها در آن)، 5ـ لفافه (برد یمانی) برای روی سرتاسری، 6ـ لفافه دوم برای روی سرتاسری، 7ـ مقداری پنبه روی شرمگاه، 8ـ پارچه‏ای برای بستن سینه‏ها به پشت (برای زنان).


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/59195