logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

خوردن گوشت خرگوش، کلاغ، کلاغچه، گور خر، مار، گراز و قورباغه چه حکمی دارد؟

By modir
Date: 2006-12-19

گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند و درنده می باشند حرام است مانند باز و عقاب و کرکس و شاهین و امثال این ها. همچنین است بنابر احتیاط واجب انواع کلاغ.طاووس و جمیع انواع کلاغ ... حرام است.گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند حرام است، همچنین پرندگانی که موقع پرواز بال‌های خود را صاف نگه می دارند یا اگر بال می زنند، بال زدن آن ها کمتر و صاف نگه داشتن آن‌ها بیشتر است. کلاغ از این قبیل پرنده ها است. حیوانات درنده عموماً همچنین فیل و خرگوش و حشرات گوشتشان حرام است.در این عبارت به حرمت خرگوش تصریح شده و حرمت گوشت گراز نیز از عبارت "حیوانات درنده عموماً" استفاده می شود، چون گراز از درندگان است. همچنین در بعضی از رساله ها آمده است: حیواناتی مانند فیل و خرس و بوزینه و خرگوش حرام می باشند و خوردن حیوانات ریز و حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولک و ... نیز حرام است.حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار، مردة آن پاک است، ولی با سر بریدن حلال نمی شود.از حیوانات بیابانی و وحشی، گوشت آهو و گوزن و گاو وحشی و قوچ و بز کوهی و گور خر حلال است.ماهی بی فلس (پولک) حرام است،‌ چنان که سایر حیوانات آبی از قبیل نهنگ و خرچنگ و قورباغه حرام می باشند.1 - توضیح المسائل، آیت الله فاضل لنکرانی، مسئله 2769.2 - توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مسئله 2633.3 - توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مسئله 2257.4 - همان، ذیل مسئله 2256.5 - توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ذیل مسئله 2784.6 - وضیح المسائل آیت الله تبریزی، مسئله 2596؛ توضیح المسائل امام خمینی؛ مسئله 2587؛ توضیح المسائل آیت صافی، مسئله 2596؛ توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مسئله 2216.7 - وضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ذیل مسئله 2780.8 - همان، ذیل مسئله 2772.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/52310