logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

حزب لائیک چیست ؟ آیا آنان خدا را قبول دارند؟

By modir
Date: 2006-12-17

لائیک واژهء انگلیسی است , به معنای وابسته به شخص دنیوی بودن , و لائیسم یعنی غیر روحانی بودن .(1)در اصطلاح به کسانی گفته می شود که معتقدند دین از سیاست جدا است . ممکن است آن ها خود را مسلمان بدانند, ولی به لوازم مسلمانی ملتزم نباشند. بعد از روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا (آتاتورک ) در ترکیه , دومین مجلس کبیر ملّی که اکثریت اعضایش از حزب خلق بود و مصطفی کمال آن را تأسیس کرده بود, در آن کشورجمهوری اعلام کرد و وی را به ریاست جمهور انتخاب نموده و به نخست وزیری منصوب شد وآنکارا پایخت ترکیه گردید و بساط خلافت عثمانی برچیده شد (سال 1924. مصطفی کمال قانون اساسی ترکیه راکه تمام اختیارات را در دست رئیس جمهور متمرکز می کرد, تحمیل نمود. حکومت او دیکتاتوری تک حزبی بود.وی از ابتدار کار برای اروپایی سازی ترکیه اقدام کرد و مذهب را از سیاست تفکیک نمود و شعار جدایی دین ازسیاست را سر داد و به مردم مسلمان ترکیه القا کرد که هر کس بخواهد, می تواند دیندار و خداپرست باشد, اهل نماز وعبادت باشد, ولی دینداری یک خصیصهء فردی و درونی است و نباید هیچ گونه ظهور و بروزی در جامعه داشته باشدو آثار دینداری نباید آشکار باشد. او با حجاب مبارزه کرد و با تشکیل حزبهای دینی و گروه های مذهبی مبارزه نمودو دین را از صحنهء سیاسی ترکیه خارج کرد و در پستوی خانه ها محبوس نمود.لائیک , جدایی سیاسیت از آثار و علائم دین و معنویت است , اما به این معنا نیست که شخص در درون خداپرست نباشد.(2)هم اکنون شمار مسلمان ها در ترکیه بسیار است , ولی متأسفانه لاییک ها حکومت را در دست دارند و ارتش راناظر بر حسن اجرای قانون اساسی می دانند.(پـاورقی 1.عباس آریانپور کاشانی , فرهنگ فشردهء انگلیسی به فارسی , ص 601(پـاورقی 2.غلامحسین مصاحب , دائرة المعارف فارسی , ج 1 ص 42 با تلخیص .


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/47001